riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

aps Auxiliary police na Slovensku
Auxiliary police na Slovensku sa sformovala z dobrovoľnej mestskej stráže, ktorá fungovala v Košiciach v mestskej časti Šaca od...
Dôvody vzniku a charakter občianského združenia Auxiliary Police Slovakia najlepšie charakterizuje vyhlásenie tohoto združenia, ktoré sformuloval iniciátor jeho vzniku, PaedDr. Rudolf Galambos:
VYHLÁSENIE

Občania Slovenskej republiky vnímajú napätie vpocite bezpečnosti kdekoľvek na území Slovenskej
republiky, vyvolávané protiprávnym konaním skupín a jednotlivcova tiež aj tlakom
zo zahraničia v dôsledku nášho geopolitického postavenia. Uvedomujúc si tieto skutočnosti, po
skúsenostiach s podobnými aktivitami, bolo založené dobrovoľné združenie občanov Slovenskej republiky
Auxiliary Police Slovakia.

Poslaním Auxiliary Police Slovakia je pomoc štátnym orgánom, samosprávnym orgánom,
osobitne obciam, bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému
a iným organizáciám, inštitúciám a združeniam pri plnení ich úloh na úseku ochrany verejného
poriadku a pri krízových situáciách.

Cieľom združenia je pomáhať pri ochrane verejného poriadku a životného prostredia v obciach a
spolupráca s orgánmi zabezpečujúcimi verejný poriadok. Auxiliary Police Slovakia sa chce zasadzovať za
zvyšovanie tolerancie a porozumenia v spoločnosti, znižovať sociálne napätie, ponúka cesty na riešenie
problémových otázok menšinových národov a národností. V neposlednom rade je cieľom výchova
smerujúca k získavaniu, zvyšovaniu a k obnove právneho povedomia občanov Slovenskej republiky.

Auxiliary Police Slovakia bude ciele napĺňať vykonávaním služby občianskych hliadok v súlade so
spoločenskými potrebami a potrebami orgánov zabezpečujúcich verejný poriadok, podporou
a organizovaním výmenných pobytov a stretnutí s občianskymi hliadkami v rámci Slovenskej republiky
a v zahraničí. Podľa potreby bude poskytovať poradenskú a praktickú pomoc občanom, ktorí sa stali
obeťou protiprávneho činu, organizovať podujatia a podporovať aktivity v súlade so svojim poslaním
a cieľmi. Súčasťou aktivít je lektorská, prednášateľská a vydavateľská činnosť.

Ako právnická osoba vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti v súlade s legislatívou
Slovenskej republiky. Auxiliary Police Slovakia j e organizáciou, nezávislou od politických strán, nevyvíja
priamu politickú činnosť, neposkytuje podporu politickým stranám a neprijíma ani takúto podporu od
politických strán.

Činnosť Auxiliary Police Slovakia je založená na dobrovoľnej práci v prospech spoločenských
potrieb a nie je zameraná na tvorbu zisku. Získané zdroje používa výlučne na plnenie svojho poslania.

Veríme, že myšlienka dobrovoľnej činnosti vprospech nás všetkých, pretavená do vzniku občianskeho
združenia Auxiliary Police Slovakia, si nájde svoje miesto na slovenskej spoločenskej scéne, rátajúc s tým,
že čestní a spravodliví sú stále vo väčšine.
(c) AUXILIARY Police Slovakia